دستگاه تعمیری می باشد؟
مایل به معاوضه فروش فوری گارانتی دارد مالک دستگاه می باشم *
رجیستری دارد قابلیت انتقال دارد